ខ្សែដែកអ៊ីណុកកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃបំផុតសម្រាប់ម្ជុលប៊ិចប៊ិច