ខ្សែដែកអ៊ីណុកដែលកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃបំផុតសម្រាប់ប៊ិចទិព្វប៊្លុក