យ៉ាន់ស្ព័រហ្វី - អា - អាល់

  • Fe-Cr-Al alloys

    យ៉ាន់ស្ព័រហ្វី - អា - អាល់

    យ៉ាន់ស្ព័រអេល - អេ - អាល់គឺជាយ៉ាន់ស្ព័រមួយក្នុងចំណោមយ៉ាន់ស្ព័រដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតទាំងនៅផ្ទះនិងនៅបរទេស។ វាត្រូវបានកំណត់ដោយភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់មេគុណសីតុណ្ហភាពធន់ទ្រាំតូចធន់នឹងការកត់សុីល្អសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ជាដើម។ យ៉ាន់ស្ព័រទាំងនេះត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផលិតឧបករណ៍កំដៅឧស្សាហកម្មនិងឧបករណ៍កំដៅក្នុងស្រុក។